Geplante Veranstaltungen · Événements prévus · Planned events

 

 

MOROP Kongress · MOROP Congrès · MOROP Congress

04.-09.09.2022

Budapest -HU/

Reserve Koblenz

03.-08.09.2023

Koblenz - D

   

 

 

Sitzungen TK · Séance de TC · TC meetings

01.- 03.04.2022 Nîmes - FR
2023 Bruxelle - BE