Verband der Modelleisenbahner und Eisenbahnfreunde Europas

Ehrenmitglieder · Membres d’honneur · Honorary members

Günter Albrecht

Günter Albrecht (D)

Pierre Blattner

Pierre Blattner (CH)

Präsident/Président

1992-1999

Bernard Frotté

Bernard Frotté (F)

Vize-Präsident/Vice Président

- 2007

Hermann Heless

Hermann Heless (A)

Direktor TK/Directeur TC

- 2006

Günter Albrecht

Gerhard Ewe (D)

Hans Hug

Hans Hug (CH)

Direktor TK/Directeur TC

2006 - 2010

Ryszard Pyssa

Ryszard Pyssa (PL)

Vize-Präsident/Vice Président

1999 - 2003

suehrig

Achim Sührig

Direktor TK/directeur TC
 Alceo Manino

 Alceo Manino

                            FIMF TK/TC

                                  1977

                                
 hess

                           Rolf Hess

                       Schatzmeister/Trésorier

 

Regger weg

 

          Urban Rüegger

               SVEA  VP - Übersetzer/Traducteur

                                     bis  2022